Sporządzenie raportu o oddziaływaniu

Środowisko naturalne jest dobrem wszystkich ludzi i zwierząt żyjących na ziemi. Każdy z niego korzysta, dlatego też jego ochrona nie powinna być nikomu obojętna. Jednak w rzeczywistości bywa różnie, dlatego są powołane specjalne organy do przestrzegania wytyczonych norm.

Kto sporządza raporty o oddziaływaniu na środowisko?

raport oddziaływania na środowiskoGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją odpowiedzialną na stan przyrody na terenie Polski. Jest on niezależny i nie związany z żadną branżą, dzięki czemu może wydawać obiektywne decyzje. Przede wszystkim przygotowuję i analizuje obecny stan środowiska naturalnego w oparciu o rzetelne źródła informacji. Nie rzadziej niż raz na cztery lata sporządza raport o ochronie środowiska, a na specjalne zlecenia wykonuje raport oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych i przemysłowych. Przeważnie są one sporządzane w przypadku dużych państwowych inwestycji kolejowych, energetycznych czy przemysłowych, ale także w odniesieniu do prywatnych przedsiębiorstw, których działalność może mieć znaczący wpływ na środowisko. Raporty o oddziaływaniu są niezbędnym elementem, który może dać zielone lub czerwone światło dla konkretnej inwestycji, dlatego też tak ważna bezstronność tej instytucji. Konieczność przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przez inwestora i jego załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi każdorazowo, gdy dla określonego przedsięwzięcia jest wymagana ocena wpływu na przyrodę.

Taki raport musi zostać wykonany w sposób rzetelny i zgodny z prawdą, ponieważ stanowi źródło informacji dla organu wydającego decyzję o wpływie na środowisko. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ od niego zależy wydanie pozwolenia na budowę.